Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter

§ 1. Navn - Foreningens navn er Club New Start.

 

§ 2. Hjemsted - Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.

 

§ 3. Formål

Foreningens formål er at motivere børn, der ikke er idrætsaktive til at blive idrætsaktive. Det kan være børn med overvægt eller tendens til overvægt.

 

Foreningen tilbyder en varieret vifte af idrætsaktiviteter, der inspirerer børnene til fremadrettet at blive idrætsaktive i det øvrige foreningsliv eller fitnesscentre.

 

Foreningens formål er at give børnene en positiv oplevelse af idræt. Gennem motion får barnet forbedret sin kondition og styrket sin muskulatur og børnene bliver fortrolig med kroppens naturlige reaktioner på fysisk aktivitet.

 

Som en del af idrætsaktiviteterne, vil medlemmerne blive fagligt oplyst om sunde kost- og motionsvaner.

 

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af indmeldingsgebyr samt kontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at tale sin sag på generalforsamlingen.

Et medlemskab tegnes for 1 år af gangen. Der betales forud.

Der er mulighed for at være støttemedlem, der har samme rettigheder som øvrige medlemmer.

 

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet for det kommende år.

 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages og højest 4 uges varsel på mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

1)Valg af dirigent.

2)Formandens beretning.

3)Godkendelse af årsrapport.

4)Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5)Valg til bestyrelsen. (I ulige år vælges formand, sekretær og eventuelt 1 bestyrelsesmed-lem. I lige år vælges næstformand og kasserer)

6)Valg af revisor.

7)Behandling af indkomne forslag.

8)Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem eller dirigenten begærer skriftlig afstemning.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling ligesom mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan anmode om en ekstraordinær generalforsamling. Med anmodningen skal emnet, der ønskes drøftet, anføres. Bestyrelsen skal opfylde anmodningen indenfor 14 dage. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlin-gen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 4-5 personer. Bestyrelsen administrerer forenin-gens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær og eventuelt 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsen medlemmer i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig selv, dog således, at valget skal godkendes på førstkommende generalforsamling Genvalg kan finde sted.

 

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

 

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til en-hver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

 

§ 11. Tegningsret

Formanden og et andet medlem af bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen.

 

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening i Rudersdal Kommune med et lignende formål og aktivitet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31.01. 2014.

 

Kontakt

clubnewstart@clubnewstart.dk

Trine 23 48 68 18

Christina 40 85 91 93